Obchodní podmínky

 

 1. Definice pojmů:


  „Internetový obchod“ – je server na adrese www.petspecial.cz prostřednictvím něhož Prodávající prodává Zboží. Internetový obchod realizuje prodej Zboží pouze prostřednictvím internetu u uvedeného serveru. Provozovatelem tohoto internetového obchodu je EMOTIKON s.r.o., se sídlem LETOHRADSKÁ 755/50, 170 00 Praha 7, IČO:03578216.

  „Zboží“ – movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodu. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a objednacím číslem a je vyobrazena na fotografii. U každého Zboží je uvedená rovněž jeho specifikace a užitné vlastnosti, popřípadě též barevné a velikostní provedení a další parametry a vlastnosti zboží.

  „Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující je zároveň Spotřebitel.

  „Spotřebitel“ – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

  „Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva, její vznik, platnost a následky neplatnosti, a veškeré závazky vyplývající z Kupní smlouvy se řídí českým právem.
  V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), zejména ustanovením § 588 a násl. a § 52 a násl.

  „Předmět prodeje“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.

  „Kupní cena“ – peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena se skládá z ceny, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření smlouvy. Druhou složkou Kupní ceny jsou náklady na odeslání Zboží vyjádřené paušální částkou. V Kupní smlouvě se Kupující zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit.

  „Místo určení“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje a které je specifikováno následujícími údaji: jméno obce, jméno územního správního celku (okres, kraj), pokud je nutné ke specifikaci obce, jméno ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, pokud jsou přiděleny, směrovací číslo, stát. Prodávající dodává zboží prostřednictvím Internetového obchodu pouze na území České republiky.

  „Kurýrní služba“ – třetí osoba, podnikatel, která je ve smluvním vztahu s Prodávajícím a zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího do Místa určení.
  Jde o společnost: Česká pošta a.s.

 2. Základní ustanovení:

  2.1 Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.

  2.2 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

  2.3 Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky.
 3. Uzavření kupní smlouvy:

  3.1 Kupní smlouva se uzavírá s použitím elektronických prostředků, a to na webových stránkách Internetového obchodu. Kupující si ze Zboží nabízeného v Internetovém obchodě vybere Zboží, o jehož koupi má zájem. Před tím, než Kupující provede výběr Zboží, je povinen se pečlivě seznámit s technickými a užitnými vlastnostmi a dalšími parametry, které jsou u Zboží uvedeny. Před provedením objednávky je Kupující povinen se seznámit s těmito obchodními podmínkami Prodávajícího. Odesláním objednávky Kupující vyjadřuje svůj souhlas se zněním těchto podmínek a s tím, že tyto obchodní podmínky budou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Prodávající uzavírá Kupní smlouvy výhradně na základě těchto obchodních podmínek.

  3.2 Pro uskutečnění objednávky je nezbytné, aby Kupující vyplnil objednávkový formulář, v němž jako povinné údaje musí uvést své jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pokud některý z těchto údajů chybí, nemůže být objednávka ze strany Prodávajícího akceptována. Objednávka Kupujícího se považuje za nabídku k uzavření Kupní smlouvy.

  3.3 V návaznosti na odeslání objednávky Kupujícím je v informačním systému Prodávajícího vygenerován e-mail s kompletními informacemi o objednávce, který je Kupujícímu doručen na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce. V potvrzovacím e-mailu s objednávkou jsou uvedeny následující informace:
  a. Fakturační adresa Kupujícího
  b. Dodací adresa Kupujícího
  c. Doplňující komentář Kupujícího vztahující se k provedené objednávce
  d. Číslo objednávky
  e. Datum provedení objednávky
  f. Seznam položek v objednávce a jejich cena
  g. Výsledná cena za objednávku
  h. Kupujícím zvolený způsob platby
  i. Kontaktní informace na provozovatele Internetového obchodu
  j. Odkaz na obchodní podmínky

  Potvrzovací e-mail pouze osvědčuje skutečnost, že Prodávající obdržel objednávku Kupujícího, nejde o akceptaci objednávky.

  3.4 Objednávka Kupujícího je závazná po dobu dvou pracovních dnů ode dne, kdy je Prodávajícímu doručena. V této lhůtě je Prodávající oprávněn objednávku akceptovat, přičemž pokud objednávka nebude v této lhůtě akceptována, zaniká. Kupní smlouva je uzavřena až na základě akceptace objednávky provedené Prodávajícím.

  3.5 Pokud Zboží (popřípadě jeho část) není možné dodat z důvodu jeho momentální nedostupnosti, může Prodávající Kupujícímu navrhnout buď:
  - dodání části objednaného Zboží
  - dodání objednaného Zboží v delší lhůtě, v návaznosti na dostupnost Zboží
  - dodání jiného Zboží z nabídky internetového obchodu, které je dostupné

  Tento návrh Prodávajícího se považuje za nový návrh k uzavření smlouvy s tím, že pokud nebude Kupujícím ve lhůtě do dvou dnů ode dne, kdy Kupujícímu došel, Kupujícím akceptován, tento návrh se ruší a Kupní smlouva není uzavřena.
 4. Doručení zboží

  4.1 Prodávající se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícímu společně se všemi součástmi, popřípadě příslušenstvím, dle Kupní smlouvy. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje pro Kupujícího, a to prostřednictvím Kurýrní služby. Prodávající splní svou povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku, kdy předá Předmět prodeje Kurýrní službě zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího.

  4.2 Prodávající se dále zavazuje společně s Předmětem prodeje předat Kupujícímu veškeré doklady nutné k užívání Předmětu prodeje Kupujícím. Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak. Pokud Kupující v rozporu s Kupní smlouvou řádně dodaný Předmět prodeje nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání Předmětu prodeje ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy Kupující v rozporu s Kupní smlouvou Předmět prodeje nepřevzal.

  4.3 Kupující je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo určení. Takto stanovené Místo určení je možné po uzavření Kupní smlouvy změnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje do Místa určení a Kupující je povinen převzít Předmět prodeje v Místě určení. Veškeré náklady související s přepravou Předmětu prodeje do Místa určení hradí Kupující paušální částkou, která tvoří součást Kupní ceny. Seznam těchto paušálních částek je uveden v příloze k těmto obchodním podmínkám. Prodávající je povinen zabalit Předmět prodeje a zajistit jej pro přepravu tak, aby na Předmětu prodeje nevznikla škoda.

  4.4 Při převzetí Předmětu prodeje od Kurýrní služby je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a je povinen se zaměstnancem Kurýrní služby sepsat protokol. V případě, že zásilka nejeví znaky vnějšího poškození, je Kupující povinen v přítomnosti zaměstnance Kurýrní služby zásilku otevřít a provést kontrolu Předmětu prodeje, zejména pak prohlédnout, zda Předmět prodeje i daňový doklad odpovídá objednávce a zda je Předmět prodeje bez zjevných vad. V případě jakéhokoliv nesouladu Předmětu prodeje, popřípadě přiložených dokladů, s objednávkou je Kupující povinen sepsat se zaměstnancem Kurýrní služby protokol. Kupující je povinen uschovat si kopii protokolu.

  4.5 Odmítne-li Kupující převzít zásilku dle předchozího odstavce, je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující Předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace a rovněž při kontrole nebyl zjištěn žádný nesoulad s objednávkou, však po převzetí zásilky Kupujícím vyjde najevo, že Předmět prodeje je vadný a tato vada mohla být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak na skutečnost, že vada mohla vzniknout při přepravě Předmětu prodeje, nebude brán zřetel.

  4.6 V případě, že nesoulad zásilky s objednávkou spočívá v tom, že je dodáno menší množství Zboží, není Kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky. Prodávající je v tomto případě povinen dodat Kupujícímu chybějící Zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy je mu ze strany Kupujícího množstevní vada oznámena. Pokud není možné zbytek Zboží v přiměřené době Kupujícímu dodat nebo Kupující o dodání zbytku Zboží nemá zájem, je Kupující i Prodávající oprávněn ohledně části Předmětu plnění, která nebyla dodána, od smlouvy odstoupit. Kupující má ve výjimečných případech možnost obstoupit celé smlouvy, pokud prokáže a doloží, že dodání části Předmětu prodeje je podstatným porušením smlouvy, zejména pokud část Předmětu prodeje je pro něj ekonomicky neupotřebitelná.

  4.7 V případě, že Kupující odmítl převzít zásilku obsahující Předmět prodeje, ač zde nebyl žádný z důvodů stanovených výše v odst. 4.4, je Prodávají oprávněn odeslat Předmět prodeje Kupujícímu opětovně s tím, že Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu všechny vynaložené náklady v souvislosti s opakovaným odesláním. Tyto další náklady je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu při převzetí Předmětu prodeje.

   
 5. Doba dodání:

  5.1 Doba dodání Předmětu prodeje Kupujícímu závisí na dostupnosti Zboží. Přibližné lhůty dodání Předmětu prodeje jsou uvedeny u Zboží, nejsou však pro Prodávajícího závazné, a to ani po uzavření Kupní smlouvy. V případě, že si Kupující v rámci jedné objednávky objednal více druhů Zboží, je vždy rozhodující nejdelší z těchto lhůt. Prodávající je oprávněn dodat Předmět prodeje Kupujícímu nejpozději do čtyř týdnů od uzavření Kupní smlouvy.

  5.2 Do lhůty pro dodání Předmětu prodeje se započítává pouze doba od uzavření Kupní smlouvy do okamžiku odeslání Předmětu prodeje Kupujícímu, tedy jeho předání Kurýrní službě k přepravě pro Kupujícího. Zboží je odesíláno pouze v pracovních dnech s tím, že přeprava zboží Kurýrní službou obvykle trvá jeden až tři pracovní dny.

  5.3 Odeslání Předmětu prodeje je Kupujícímu oznámeno e-mailovou zprávou, případně textovou zprávou odeslanou prostřednictvím mobilního telefonu Prodávajícího.

  5.4 Pokud Kupující při uzavření Kupní smlouvy vyjádří vůli uzavřít Kupní smlouvu jen za podmínky, že Předmět prodeje bude dodán do určitého termínu (fixní smlouva), pak v případě, že Předmět prodeje nebude možné do tohoto termínu dodat, má Kupující právo svou objednávku zrušit.
   
 6. Kupní cena a platební podmínky

  7.1 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu, jedním z následujících způsobů:
  - platba v hotovosti při převzetí

  7.2 Kupující si volí způsob placení Kupní ceny při uzavírání Kupní smlouvy. Sjednaný způsob placení Kupní ceny je Kupující oprávněn měnit jen po dohodě s Prodávajícím. Doklad o zaplacení Předmětu prodeje obdrží Kupující při převzetí Předmětu prodeje. Prodávající si však vyhrazuje právo požadovat zaplacení zálohy na Kupní cenu, a to zejména v případě, že Předmět prodeje tvoří větší množství Zboží, Zboží vyšší hodnoty nebo Zboží zhotovované či upravované na zakázku dle individuálních požadavků Kupujícího. V tomto případě je Prodávající oprávněn dodat Předmět prodeje až po zaplacení zálohy ze strany Kupujícího a lhůta pro dodání Předmětu prodeje běží ode dne zaplacení zálohy. Prodávající je povinen bez odkladu oznámit Kupujícímu, že požaduje zaplacení zálohy v souladu s tímto ustanovením obchodních podmínek.

  Platba při převzetí
  7.3 Pokud je Kupní cena placena při převzetí Předmětu prodeje, je Kupující povinen uhradit Kupní cenu v hotovosti zaměstnanci Kurýrní služby, který je oprávněn platbu převzít na účet Kupujícího. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu při převzetí Předmětu prodeje, může zaměstnanec Kurýrní služby odmítnout předat Předmět prodeje Kupujícímu a Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání Předmětu prodeje ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebyl Předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení Kupní ceny.
   
 7. Slevy:

  7.1 Prodávající může při prodeji Zboží dočasně nabízet buď veškeré Zboží, nebo jen určité Zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou je Zboží běžně nabízeno. Prodávající dále může nabízet za nižší než běžnou cenu též Zboží jen určitých parametrů, velikostí, barev či užitných vlastností. U Zboží, na něž je poskytována sleva, je výslovně uvedena cena Zboží před slevou a cena Zboží po slevě.

  7.2 Prodávající dodává Zboží za nižší cenu jen do vyprodání skladových zásob tohoto Zboží. V případě, že po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že Předmět prodeje není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je Prodávající povinen tuto skutečnost Kupujícímu oznámit s tím, že v případě, že Kupující nemá zájem o dodání Předmětu prodeje za běžnou cenu, mají Kupující i Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo závazně stanovit počet kusů Zboží, které je jeden Kupující oprávněn zakoupit za nižší cenu.
   
 8. Odstoupení od smlouvy:

  8.1 Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou.

  8.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, vyjde-li po uzavření smlouvy najevo, že dodání Předmětu plnění není možné, neboť Předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Předmět prodeje není skladem, takže Poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě.

  8.3 Pokud Prodávající nebo Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, pak má Kupující nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny po započtení případných pohledávek Prodávajícího bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě, popřípadě pokud tento účet není v Kupní smlouvě uveden a Kupující ho Prodávajícímu nesdělí v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno odstoupení od smlouvy, poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího.

  8.4 Kupující je v důsledku odstoupení od smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje, pokud jej převzal, a to obdobným způsobem, který Kupní smlouva stanoví pro uplatňování reklamace. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu do 30 dnů ode dne, kdy se odstoupení od smlouvy stalo účinným, ne však dříve, než mu bude vrácen Předmět prodeje ze strany Kupujícího.
   
 9. Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy Kupujícího, který je Spotřebitelem

  9.1 Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

  9.2 Kupující však nemůže takto odstoupit od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

  9.3 Kupující je povinen bezodkladně oznámit Prodávajícímu, že odstupuje od smlouvy. Oznámení musí dojít prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí plnění. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu a nepoužitý a nepoškozený společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací. Vrácení Předmětu prodeje zajišťuje Kupující jeho odesláním na adresu Prodávajícího uvedenou v čl. 1.

  9.4 Veškeré náklady související s vrácením Předmětu prodeje Prodávajícímu nese Kupující. Přijetí zásilky na účet Prodávajícího je Prodávající oprávněn odmítnout. Prodávající má dále nárok na náhradu všech skutečně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s vrácením Předmětu prodeje Kupujícím, zejména pak náklady související s odesláním Předmětu prodeje Kupujícímu. Prodávající má právo započíst svou pohledávku za Kupujícím z titulu náhrady skutečně vynaložených nákladů proti pohledávce Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

  9.5 Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou Kupní cenu po započtení vynaložených nákladů dle předchozího odstavce, bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě, popřípadě pokud tento účet není v Kupní smlouvě uveden a Kupující ho Prodávajícímu nesdělí v oznámení o odstoupení od smlouvy, poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího. Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu sníženou o vynaložené náklady bez zbytečného odkladu poté, kdy byl ze strany Kupujícího Předmět prodeje vrácen, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy Kupující od smlouvy odstoupil.
   
 10. Zpracování osobních údajů:

  10.1 Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího.

  10.2 Uzavřením Kupní smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi Prodávajícího, je povinen tuto skutečnost Prodávajícímu oznámit.
   
 11.  Odpovědnost za vady:

  11.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při převzetí zboží, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, pokud je Kupující Podnikatelem, a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud je Kupující Spotřebitelem, a dále dle pravidel stanovených v Kupní smlouvě.

  11.2 Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje.

  11.3 V případě, že je způsob užívání Předmětu prodeje stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit.

  11.4 Za vadu se nepovažuje zejména:
  - opotřebení Předmětu prodeje způsobené jeho obvyklým užíváním,
  - mechanické, chemické, tepelné a obdobné poškození nebo závada na Předmětu prodeje způsobená zejména nevhodným užíváním věci v rozporu s účelem, k němuž se věc hodí a obvykle užívá, či nevhodnou a neodbornou manipulací s věcí, zejména v souvislosti s přepravou věci, nebo nevhodným způsobem uchování věci,
  - mechanické, chemické, tepelné, nebo obdobné poškození nebo závada na Předmětu prodeje vzniklá v důsledku použití věci v rozporu s návodem k použití, který byl přiložen k Předmětu prodeje, nebo v rozporu s pravidly pro užívání Předmětu prodeje, pokud jde o pravidla obecně známá,
  - poškození nebo závady vzniklé v důsledku instalace, oprav, přeměn, zpracování nebo konstrukčních změn Předmětu prodeje provedených Kupujícím nebo třetí osobou.
  - poškození vzniklé při zkratu v důsledku přepětí v síti po zapojení Předmětu prodeje do sítě,
  - poškození způsobené užitím nevhodných čisticích prostředků,
  - poškození vzniklé v důsledku polití Předmětu prodeje jakoukoliv tekutinou nebo v důsledku znečištění Předmětu prodeje,
  - běžné spotřebování či zužitkování takových produktů jako jsou např.: granule, konzervy, baterie, atd.,
  - skutečnost, že Předmět prodeje se nehodí k účelu, pro který byl Kupujícím zamýšlen, pokud má vlastnosti a parametry a je v souladu se specifikací, která byla uvedena u Zboží a je v barevném provedení či velikosti, která byla u Zboží uvedena, popřípadě byla Kupujícím zvolena, hodí se k účelu, pro který se taková věc obvykle užívá nebo který Prodávající pro použití věci uvádí a odpovídá požadavkům právních předpisů
   
 12.  Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem:
  Shoda s Kupní smlouvou

  12.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaný Předmět prodeje je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

  12.2 Shodou s Kupní smlouvou podle čl. 12 odst. 12.1 se dále zásadně rozumí, že Předmět prodeje má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  12.3 V případě, že Předmět prodeje při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Předmět prodeje uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.

  Záruka
  12.4 Prodávající poskytuje Kupujícímu na Předmět prodeje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne, kdy Kupující Předmět prodeje převezme. Je-li na Předmětu prodeje, jeho obalu nebo návodu k němu připojenému vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Pokud zvláštní předpis stanoví pro Předmět prodeje záruční dobu delší, uplatní se takto stanovená záruční doba. O poskytované záruce může Prodávající vystavit záruční list. Prodávající je povinen vystavit záruční list vždy, pokud o to Kupující požádá. V ostatních případech plní funkci záručního listu doklad o zakoupení Předmětu prodeje.

  Nároky Kupujícího z odpovědnosti za vady
  12.5 Je-li vada odstranitelná, má Kupující právo požadovat:
  - odstranění vady (opravou Předmětu prodeje) nebo
  - výměnu Předmětu prodeje nebo některé ze součástek za podmínky, že to není vzhledem k povaze vady neúměrné.
  Není-li takový postup možný, může Kupující
  - požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo
  - odstoupit od Kupní smlouvy.

  Je-li vada neodstranitelná, pak pokud tato vada brání řádnému užívání Předmětu prodeje jako věci bez vad, má Kupující právo na:
  - výměnu Předmětu prodeje, nebo
  - odstoupení od Kupní smlouvy.
  Tatáž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad Předmět prodeje řádně užívat.

  Pokud jde o jiné vady neodstranitelné, může Kupující:
  - požadovat výměnu Předmětu prodeje, nebo
  - požadovat slevu z Kupní ceny, nebo
  - odstoupit od Kupní smlouvy.

  Neuplatní-li Kupující u Prodávajícího práva z odpovědnosti za vady v záruční době, tato práva zaniknou.
   
 13.  Reklamace:

  13.1 Kupující uplatňuje reklamaci u Prodávajícího, a to zasláním Předmětu prodeje na adresu kontaktního místa: AnneMarie s.r.o., Cikháj 43, 591 02 Cikháj, s výjimkou stanovenou v odst. 13.3. Reklamace je uplatněna v okamžiku, kdy Předmět prodeje došel Prodávajícímu. Prodávající neodpovídá za škodu na Předmětu prodeje, který vznikne v průběhu přepravy Předmětu prodeje Prodávajícímu v rámci uplatnění reklamace.

  13.2 Předmět prodeje musí být Prodávajícímu předán čistý se všemi součástmi a příslušenstvím a pokud možno v originálním obalu. V případě, že je Předmět prodeje znečištěn do té míry, že to brání řádnému provedení reklamačního řízení, zejména odbornému posouzení vady, má Prodávající právo převzetí Předmětu prodeje k reklamaci odmítnout, s tím, že Předmět prodeje bude vrácen Kupujícímu ve stavu, v jakém byl doručen a na náklady Kupujícího. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnout převzít k reklamaci Předmět prodeje v případě, že doklad o koupi Předmětu prodeje je změněn nebo nečitelný, nebo sériové číslo na Předmětu prodeje je změněno, nečitelné či smazáno.

  13.3 V Případě, že je k předmětu prodeje přiložena záruční listina výrobce, je Kupující povinen reklamovat Předmět prodeje v rámci servisní sítě tohoto výrobce, a to dle pokynů uvedených v záruční listině.

  13.4 Kupující je povinen doručit Prodávajícímu společně s Předmětem prodeje též doklad o zakoupení Předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, a stručný popis vady Předmětu prodeje včetně způsobu jejího vzniku.

  13.5 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím. Jde-li o zvlášť složitý případ, tedy zejména pokud je nutné detailní odborné posouzení reklamace nebo se reklamace týká většího množství Zboží, pak se lhůta k vyřízení reklamace prodlužuje na 60 dnů, a to v případě, že Kupující je Podnikatelem. V rámci lhůty pro vyřízení reklamace je Prodávající povinen zajistit odborné posouzení vady a rozhodnout o tom, zda je reklamace oprávněná či nikoliv a případně odstranit vadu Předmětu prodeje. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Předmět plnění k reklamaci.

  13.6 V případě, že v rámci posuzování reklamace vyjde najevo, že reklamace je bezdůvodná a Předmět prodeje netrpí vadami, za něž by Prodávající odpovídal, je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat úhradu nákladů, které mu v souvislosti s neoprávněnou reklamací vznikly. Kupující je povinen uhradit tyto náklady Prodávajícímu při převzetí Předmětu prodeje dle ustanovení odst. 13.7.

  13.7 Vyřízení reklamace je Prodávající povinen Kupujícímu oznámit. Po vyřízení reklamace je Prodávající povinen Předmět prodeje Kupujícímu vrátit, a to jeho odesláním na adresu Kupujícího uvedenou v Kupní smlouvě, pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím nebude dohodnuto jinak.

  13.8 Kupující je povinen po vyřízení reklamace Předmět prodeje převzít. Pokud je Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, pak je povinen nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Předmětu prodeje, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace dle odst. 13.5, je Prodávající zmocněn jménem Kupujícího zajistit likvidaci Předmětu prodeje.

  13.9 Požaduje–li Kupující, který nepřevzal předmět prodeje po reklamaci, jeho opětovné odeslání, pak Prodávající je povinen odeslat Předmět prodeje Kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany Kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.
   
 14. Závěrečná ustanovení:

  14.1 V případě, že z Kupní smlouvy, popřípadě ze zákona, vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.

  14.2 Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků.

  14.3 Prodávající zajišťuje archivaci znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek, a to v písemné formě po dobu dvou let ode dne uzavření Kupní smlouvy a v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření Kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci lhůt stanovených v předcházející větě znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.


  Obchodní podmínky platné od 1.1.2010
   


 

 

 

Přihlášení zákazníka

Toto pole nevyplňujte:

Registrace
Zapomenuté heslo

Vyhledat

Kontakty

Telefon 733 25 05 73
email

Newsletter

Toto pole nevyplňujte:

 


Náš blog Non-stop Dogwear Pěnový-svět.cz - nejen hračky z pěny AnneMarie-Design.cz Psilaska.cz- Srazy psů Stříbrné a zlaté šperky

© Všechna práva vyhrazena 2005-2017 Petspecial.cz, tel: +420 737 289 118, email: info@petspecial.cz